وبلاگ

فروش پنهانی ایران به چین

« دو فرهنگ کهن آسیایی و دو شریک تجاری، اقتصادی و سیاسی، درفرهنگ و امنیت با نگاه یکسان و منافع دوجانبه و چندجانبه، به شرکای استراتژیک دیگر نگاه خواهند کرد». با این جمله آغازین از یک سند 18صفحه‌ای درز کرده که روزنامه «نیویورک تایمز» امریکایی منتشرساخت، ابعادی روشن می‌شود که اپوزوسیون ایرانی آن را :

دیپلماسی جدید ایرانی براساس فریب بصری

رهبری خمینی‌گرای تهران چگونه به جهان می‌نگرد؟ این پرسش چندین دهه ذهن ناظران مسائل ایران را به خود مشغول کرده است.

نگهبانش دزد است

«حامیها حرامیها/نگهبانش دزداست» از ضرب‌المثل‌های مشهوراست. اما به نظرمی‌رسد در زبان عربی معنایی عمیق‌تر ازجناس و آهنگ ظریفش دارد. این گفتار دردیگر کشورهای عربی کاربرد دارد و برای آن داستان‌های متفاوتی گفته می‌شود.

الاكثر قراءة