دیدگاه

دوران دوچرخه و اینترنت

وقتی چند روز پیش کارکنان شهرژنو پس از چندین هفته قرنطینه خانگی به محل کارخود برگشتند به راه‌های پرترافیک برخوردند. اول گمان کردند که علت آن استفاده از ماشین‌های شخصی به دلیل هراس از ویروس‌های موجود در شلوغی سیستم حمل و نقل عمومی است.

تبعیدگاه بدون بهجر

بهجوری پا به میدان التحریر گذاشت و ما را با میلیونر شدن غافلگیرکرد. گفت برنده مسابقه کاریکاتور ایتالیا شده که جایزه‌اش هفت رقمی است. او را خندان و گریان دیدیم چون فهمید میلیون لیره ایتالیایی «انعام» است. این اواسط دهه هشتاد بود.

رهبر«انقلاب بزرگ»

هم محله‌ای ما ازیاد برد ما در جهان پس از ظهور ژنرال «کرونا» زندگی می‌کنیم. پسرش برای اولین بار پس از فاجعه بزرگ  به دیدنش می‌آید. روزهای اول چقدر ترسیده بود که اجلش پیش از رسیدن زمان دیدار فرابرسد. همه مقدمات را چید و شکی درآماده ساختن برخی غذاهایی که فرزند دوست داشت به خود راه نداد.

Pages