دیدگاه

ویروس جهانی و واکسن ملی

واکسن امریکایی، واکسن بریتانیایی، واکسن چینی، واکسن روسی و آن ویروس جهانی کرونا... معادله‌ای با خطایی بزرگ است. چگونه می‌توانیم به وسیله واکسن‌های ملی با ویروسی جهانی مقابله کنیم؟ پرسش بلکه به باور من، درسی دیگر از درس‌هایی که از تجربه این ویروس آموختیم.

معنای آنکه زن باشی

این معنا حتی در فرهنگ لغت جهان اولی پیچیده است چه رسد به مفاهیم جهان سوم! در سال‌های اخیر اعتراض‌هایی به تعریف معنای زن در کتاب فرهنگ لغت آکسفورد به زبان انگلیسی صورت گرفت. زن: «جنس لطیف، همسر، دوست و خدمتکار». اما زمانه تغییرکرده است. در بریتانیا بانوی آهنین به قدرت رسید.

زن ایرانی در توافق هسته‌ای حقوق خود را جست‌وجو می‌کند

جهان حق دارد نگران برنامه هسته‌ای ایران باشد، حق دارد که تشنه سرمایه‌گذاری‌های فراوان و سودبخش در ایران باشد، اما همانگونه که در ایالات متحده شعار «زندگی سیاه مهم است» سرداده می‌شود باید وضعیت زن در وجدان کسانی که برای کسب رضایت سران ایرانی -ملا یا شخصی-، تندرو یا معتدل-اگر وجود داشته باشد- به هروله

Pages