دیدگاه

ایران؛ هویت، جغرافیا و وحدت ملی

استاد جغرافیای انسانی دانشگاه سوربن فرانسه، ژاویه پلانهول(1926-2016) می‌گوید« ایران چهارهزارسال پیش براساس رابطه ازلی بین زمین و ملت تأسیس شد» و «قدیمی‌ترین قلمرو سیاسی از نوع امپراطوری است که تا به امروز باقی مانده است»، اما این قلمرو سیاسی دارای ویژگی امپراطوری که با وجود غنای تمدنی میان امپریالی،

مرگ دوم ژنرال در بغداد

کارت درست بود عراق! این جمله روز گذشته به طور ناخودآگاه از ذهنم گذشت با دست‌آوردی که انتخابات عمومی عراق داشت که بدون هرگونه حادثه‌ای برگزار شد.

سایت‌های میراث جهانی در پادشاهی عربی سعودی

کشورهای دارای تمدن‌ها و میراث بشری برسر ثبت و مستندسازی پایگاه‌های میراثی و شهرهای تاریخی و افزودن آنها به فهرست میراث جهانی در سازمان جهانی یونسکو با هم رقابت می‌کنند و در نتیجه این پایگاه‌های ثبت شده وضعیت ویژه‌ای در تعامل با آنها و محافظت از آنها از همه جنبه‌ها می‌یابند، مبادا در معرض خطر تغییر ی

Pages