گوناگون

تجربه های گوناگون تصویری و زیباشناسی در دو سالانه هنرهای اسلامی جده

تجربه های گوناگون تصویری و زیباشناسی در دو سالانه هنرهای اسلامی جده

نخستین دو سالانه هنرهای اسلامی در جده آثار متنوع و فراوانی در بیش از یک سالن دارد. آثار بسیاری نیز تک و توک در فضاهای باز به نمایش گذاشته شده اند. این دو سالانه همچنین چندین سمینار و کارگاه نیز دارد.

الدرعیه؛ میراث تاریخی آینده ساز

الدرعیه؛ میراث تاریخی آینده ساز

منطقه «الدرعیه» یکی از مهم ترین مناطق برگزاری رویدادهای ورزشی و فرهنگی بزرگ در خاورمیانه شده است. الدرعیه جنبه نمادین جاودانه در عرصه فرهنگ سعودی و منطقه و پیشینه تاریخی و تمدن ساز دارد. نقش الدرعیه در حوزه فرهنگ و تمدن از همان زمانی که اولین پایتخت حکومت سعودی شد کماکان ادامه دارد.

پرخواننده‌ترین در گوناگون