دیدار کمال خرازی و جان کری در میانه‌ی راه رد و تایید...