” کلمه‌ای به نام حریم خصوصی به گوش بعضی‌ها نخورده”...