این مقام بریتانیایی ضمن اشاره به مشارکت مثبت «هیئت مذاکره کننده معارضان سوریه» به ریاست نصر الحریری افزود:«حکومت سوریه تصور می کند همه چیز به حالت اول برمی گردد و انگار چیزی در هفت سال گذشته اتفاق نیفتاده استاین دیدگاه غیر واقعی استما خواهان گذار سیاسی در سوریه هستیمما می خواهیم سوریه از دست نبرد و درگیری کنونی و رئیس جمهوری که علیه مردم خود می جنگند٬ رها شود و مردم سوریه دوباره به کشورشان برگردند و اصلاحات انجام شود و ثبات در کشور برقرار شود».


برت خاطر نشان کرد: «لندن به دولت پرزیدنت دونالد ترامپ توصیه کرد تا آمریکا حضور نظامی و سیاسی فعال و موثری در سوریه داشته باشد تا بدین وسیله علل و دلایلی را که منجر به ظهور و شکست داعش شدند ریشه کن شوندالبته واکنش آمریکایی ها مثبت بود».


او یادآور شد: «کشورهای اروپایی با ایران درباره عوامل نگران کننده ای که موجب خروج پرزیدنت ترامپ از برجام شد، مذاکره خواهند کردبرنامه موشکی بالستیک و نقش بی ثبات کننده ایران در خاورمیانه مایه نگرانی آمریکایی ها است».


متن کامل این گفت و گو که در دفتر برت در مقر وزارت امور خارجه بریتانیا انجام شد:


نظرتان درباره اتفاقات چند روز پیش یعنی حمله های اسرائیل به سوریه چیست؟ چه اتفاقی بین اسرائیل و ایران افتاد؟


نخستین حمله موشکی به مواضع اسرائیل از سوی نیروهای ایرانی مستقر در بلندی های جولان انجام شد که با واکنش اسرائیلی ها روبرو شدموضع ما بسیار آشکار استما از حق اسرائیل در دفاع از خاک و مرزهای خود دفاع و نخستین حمله انجام شده را محکوم می کنیم چرا که این حمله منجر به واکنش طرف متقابل شدعلاوه بر این، ما خطرات ورود به تنش های متقابل را درک می کنیمما به دنبال تنش بیشتر نیستیماز تمام طرف ها می خواهیم اقداماتی انجام دهند که منجر به کاهش تنش شود و امیدوارم که این امر تحقق پیدا کند.


آیا تنش ها پایان یافته یا تنش های تازه ای در راه است؟بریتانیا چه اقداماتی برای آرام کردن اوضاع انجام می دهد؟


اولا من به این سوال پاسخ نمی دهمآیا خطر تنش وجود دارد؟ بلهما از همه طرف ها می خواهیم خویشتنداری کنند تا از تنش دوری شود، و به دنبال راهکارهای دیگر برای حل این مسائل هستیم و برای رسیدن به این راهکارها تلاش می کنیم.


لندن تا حالا چه اقداماتی انجام داده است؟
با طرف های مختلف در خاورمیانه گفت و گو کردیم البته نمی خواهم وارد جزئیات بشوم.

برخی بر این باورند این تنش ها به دنبال خروج پرزیدنت دونالد ترامپ از برجام به وجود آمد؟
نمی دانممردم از مدت ها پیش واکنش ایران به حمله اسرائیل به پایگاه «تی ۴» که در واکنش به حمله هواپیمای بدون سرنشین ایرانی بود، را پیش بینی می کردنداین مساله به پیش بینی ما مربوط نمی شود،‌‌‌‍ اما موضع بریتانیا این است که باید تصمیم سیاسی برای خویشتنداری اتخا‍ذ شودمنطقه بیش از هر زمان دیگری به این خویشتنداری نیاز داردما از همه این درخواست را داریمهر طرفی حق دفاع از منافعش را دارد، و اسرائیل حق دفاع از خاک خود را دارداما همه طرف ها باید درک کنند که ثبات چقدر شکننده، و اوضاع چقدر نابسامان است، و باید اقداماتی اتخا‍ذ شود که کار به افزایش تنش نکشد، و باید به اقدامات آینده فکر کنیم.


اسرائیلی ها گفتند پایگاه های ایرانی و پایگاه های وابسته به «حزب الله» و نیروهای سوری را هدف قرار دادنددر اینجا سه طرف مورد هدف قرار گرفتندآیا فکر می کنید که این سه طرف هیچ واکنشی نشان نخواهند داد؟
بریتانیا نمی تواند به این سوال پاسخ دهداین را باید طرف های دیگر که مورد هدف قرار گرفتند پاسخ دهندموضع اسرائیلی ها که بسیار روشن بودآنها برخی فعالیت ها در سوریه را برای خودشان تهدید آمیز تلقی می کردند. اسرائیلی ها از همان آغاز هم گفتند که اگر امنیت اسرائیل مورد تهدید قرار بگیرد واکنش نشان می دهدبنابراین این حملات غیر منتظره نبود بلکه دفاع از خاک اسرائیل بودما از همه طرف ها می خواهیم نتایج این اقدامات را درک کنند و یک تصمیم سیاسی بگیرند و این مساله را درک کنند که رویکرد نظامی ضروری نیست.بریتانیا همه طرف ها را برای درپیش گرفتن این گزینه تشویق می کند.


چه ترتیباتی می تواند خواسته های ایران و اسرائیل در سوریه را برای احترام به قواعد بازی برآورده کند؟
این سوال خوبی استاولا درگیری های سوریه باید متوقف شود و کشتار باید متوقف شودقطعنامه شورای امنیت برای آتش بس باید اجرا شود و همه طرف ها باید به آن احترام بگذارند تا فرصت برای راهکار سیاسی فراهم شوددوممذاکرات ژنو برای بستر سازی برای رسیدن به راه حل باید از سر گرفته شودسوممردم سوریه درباره تعیین سرنوشت کشورشان تصمیم گیری کنند..


چهارمبرای رسیدن به راهکار سیاسی نهایی درگیری ها باید ریشه کن شوددر راه حل نهایی باید مسائل اصلی یعنی انجام اصلاحات و تحقق خواسته ها مورد بررسی قرار بگیرددغدغه کشورهای همسایه درباره اینکه راهکار در سوریه موجب ایجاد مشکل و چالش برای آنان می شود باید برطرف شوداین ماموریت سختی است اما رسیدن به آن ممکن است و می توان اقداماتی در این زمینه در نظر گرفت.

آیا موضوع گفت و گوی چند روز پیش شما و نصر حریری رئیس هیات مذاکره کنندگان معارضان سوری هم همین بود؟


این وظیفه ما نیست که به سران اپوزیسیون بگوییم چه کار بکنند اما دراین زمینه با یکدیگر گفت وگو کردیمماموریت او (نصر حریریسخت است اما او مورد اعتماد طرف های گوناگون به خصوص بریتانیا استمی دانیم موضع اپوزیسیون دشوار است اما حریری به وظیفه خود عمل می کند و معتقد به راهکار سیاسی استمعارضان و حریری در چندین دور مذاکره شرکت کردند اما حکومت سوریه از انجام گفت و گو خودداری کردحریری و گروه های مخالف حکومت ضمن همکاری با استفان دی میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل به سوریه گزینه های احتمالی برای رسیدن به راهکار معقول و واقع گرایانه را بررسی کردنداین اقدامات مورد تقدیر استبریتانیا وظیفه ندارد تا به آنها بگوید چه اقداماتی در نظر بگیرند اما ما از حریری حمایت می کنیم.


«انتقال سیاسی» گزینه مورد نظر حریری استبرخی طرف ها فکر می کنند این گزینه با واقعیت همخوانی نداردنظر حکومت بریتانیا در این باره چیست؟
خبحکومت بریتانیا معتقد است شرایط کنونی رژیم اسد پایدار نیستما واقعیت میدانی نبرد را ملاحظه می کنیمچندین میلیون مردم از سوریه خارج شده انداینها چطور به سوریه بر گردند؟ برخی مناطق از کنترل حکومت اسد خارج شده استحالا مساله چطور حل و فصل خواهد شد؟ حکومت تصور می کند که به سادگی می تواند به هفت سال پیش برگردد و انگار که هیچ اتفاقی در این هفت سال نیفتاده استالبته این تصور غیر واقعی استما تصور می کنیم سوریه باید در فرآیند گذار سیاسی از درگیری های کنونی و رئیس جمهور کنونی (بشار اسدکه علیه مردم خود می جنگند رها شود و مردم سوریه دوباره به کشورشان برگردند و اصلاحات انجام شود و ثبات در کشور برقرار شود.

شما اسم این مرحله را چه می گذارید؟ به عبارت دیگر آیا این مرحله گذار از دوره کنونی به دوره دیگری خواهد بود.»


پرزیدنت ترامپ از خروج نیروهای آمریکایی از شرق سوریه خبر داد و اینکه آمریکا باید بر روی شکست داعش تمرکز کندآیا دیدگاه لندن و واشنگتن با یکدیگر همسویی دارند؟
اجازه بدهید اولا ما مثل آمریکا حضور نظامی نداریم و ثانیا نیروی نظامی نداریم که بخواهیم آنها را خارج کنیمتعهدات ما دراز مدت هستندما نقش اصلی در کنفرانس کشورهای کمک کننده (برای بازسازی عراقدر کویت و نیز در فرآیند سیاسی ایفا کردیمما در سوریه هستیم تا به آنها برای گذار از مرحله کنونی به مرحله بهتر کمک کنیم.


دیدگاه آمریکا هنوز کاملا روشن نیستامانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از آمریکایی ها خواست تا در سوریه بمانند و نقش آفرینی کنندحضور آمریکا در شمال شرق و جنوب سوریه مهم استدقیقا نمی دانم تصمیم نهایی آمریکایی ها در این باره چه خواهد بودآمریکا و بریتانیا و فرانسه حملات مشترکی در سوریه در واکنش به بکارگیری سلاح شیمیایی در غوطه دمشق انجام دادند.


ما از آمریکایی ها می خواهیم تا در سوریه نقش موثری ایفا کنند تا «داعش» کاملا نابود شدالبته همزمان با شکست «داعش»علل ظهور این گروه هم باید از میان برداشته شودهمه از جمله آمریکایی ها باید برای رسیدن به این هدف با یکدیگر همکاری کنیم.


واکنش واشنگتن به توصیه شما چه بود؟
من دوباره تکرار می کنم که دور از انصاف است که مذاکرات بین ما و آمریکایی ها پشت درهای بسته انجام بشودما و دولت آمریکا گفت و گوهای سازنده ای انجام دادیم و حالا تصمیم نهایی به عهده پرزیدنت ترامپ و تیم او استپرزیدنت ترامپ ثابت کرده که مرد تصمیم های سخت و دشوار در برخی مسائل است اما او در عین حال نشان داده که  دیدگاه خود را با سند و دلایل قانع کننده تغییر می دهد.

کشور آلمان پیشنهادی برای ایجاد ساز و کار جدید برای مذاکرات بین قدرت های بزرگ درباره راهکار در سوریه مطرح کرده استنظر بریتانیا در این باره چیست؟


ساز وکارهای گوناگونی مثل نشست آستانه و مذاکرات ژنو در این زمینه اجرا شده استاما هیچ کشوری نمی تواند در همه این ساز و کارها شرکت کندما روابط تنگاتنگی با شرکای اروپایی داریم.


نظرتان درباره برجام چیستقرار است روز سه شنبه نمایندگان کشورهای بریتانیا و فرانسه و آلمان با ایران در بروکسل دیدار کنندچه پیشنهاداتی در این دیدار مطرح می کنید؟
حالا که شرایط تغییر کرده استتصمیم آمریکا را که نمی شود نادیده گرفتاین موضوع سوال های فراوانی را برای ایرانیان ایجاد کرده استایران باید به التزامات خود با توجه به توافق هسته ای پایبند بماندبریتانیا امیدوار است که چنین شود.اما بریتانیا و کشورهای دیگر اروپایی هم مصمم هستند به تعهداتشان پایبند بماننداما عواملی که آمریکا را به خروج از برجام واداشت قابل تامل هستندایران باید نگرانی های آمریکا را رفع کندایران نمی تواند بگوید که به تعهداتش عمل می کند اما شروط آمریکا درباره موشک های بالستیک یا نقش بی ثبات کننده در منطقه را نادیده می گیرد.


ما فکر می کنیم این مسائل را می توان حل کرداینکه بگویند برخی موارد غیر قابل گفت و گو بوده و اصلا در برجام قید نشده به این معنا نیست که نباید مورد بررسی و گفت و گو قرار بگیرندایران باید حاضر به بحث و گفت و گو درباره مسائلی باشد که موجب نگرانی کشورهای دیگر است و باید دلایل و اسنادی برای رفع نگرانی این کشورها ارائه کنداین تنها راه برای جلوگیری از درگیری است.


بریتانیا فعالیت های ایران در منطقه را زیر نظر دارد اما ابزارهای متعددی برای دست یابی به راهکار وجود دارداین راهکار باید در راستای پایان خطر درگیری و تحقق اهداف برجام و رفع نگرانی و دغدغه امنیتی کشورهای دیگر باشدمساله اصلی همین است.