فرهنگ و هنر رسم لمحمود درويش ( متحف درويش)

از کشور شاعرانه فلسطین چه ماند؟

در بهار سال 2000 برنامه صبحگاهی شعری در دانشگاه «المستنصریه» بغداد در باره «انتفاضه الاقصی» برگزار شد که در سپتامبر همان سال آغاز شده بود و از جمله شاعران دعوت

أحمد الزبيدي