نهیان مبارک آل نهیان

نهیان مبارک آل نهیان

وزیر تسامح و همزیستی امارات و کمیساریای اکسپو2020 دبی

Writer Articles

«اکسپو 2020 دبی» فرصت دیدار با روح خوش‌بینی

هنوز بحران بهداشتی جهان بر رسانه‌ها سایه انداخته و پیامدهای آن جوامع را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای