اقتصاد 

سیستمهای هوش مصنوعی به سرعت در حال توسعه برای خدمت به انسان هستند (Shutterstock)

اگر هوش مصنوعی غالب شود چه مى شود؟

یکی از مهم ترین دلایل افزایش سهام شرکتهای فناوری در سال 2023، خوش بینی نسبت به هوش مصنوعی و اثرات آن است که در سال 2024 آشکارتر خواهد شد.

مازن السديري