فرهنگ و هنر غلاف الرواية

«شکوفه پنبه»... آرام و رازآلود مانند صحرا

«شکوفه‌ پنبه»... تقابلی کنایه آمیز میان نویسنده‌ای قدیمی که تغییر نکرده و کودکی که تغییر کرده است

عزت القمحاوی