محمد بن عبدالله الجدعان

محمد بن عبدالله الجدعان

وزير دارايی وسرپرست وزارت اقتصاد وبرنامه ريزى سعودى

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای