محمد فهد الحارثی
روزنامه نگار وسردبیر مجله "الرجل"

«کرونا»... «دموکراسی ابتلا» و بازنگری محاسبات

با دیدن کلمه کرونا در تیتر، این احساس به تو دست می‌دهد که این موضوع دیگر نخ‌نما شده و خسته کننده است. موافقم که جرعه اطلاعاتی کرونایی که دریافت کرده‌ایم بیش از حد نیاز بوده است. و بسیاری درباره آن نظرمی‌دهند به طوری که هرکدام‌ ما فکرمی‌کنیم پزشک و کارشناس شده‌ایم. اما موضوع ما نگاهی است به کرونا…