عثمان میرغنی

عثمان میرغنی

Writer Articles

راه برون رفت از بحران سودان 

« انتقال سودان به حکومت مبتنی بر قانونی اساسی با شکست مواجه شده، اصلاح نهادهای سیاسی آغازنشده درحالی

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای