محمد الرميحی

محمد الرميحی

 نویسنده و پژوهشگر و استاد جامعه شناسی در دانشگاه کویت

Writer Articles

محصور میان ابلهان

تیتر مال من نیست، اما به نظرم نزدیک‌ترین ترجمه برای کتاب جالبی است که سال 2014 توسط تامس اکنسون سوئد

مبالغه در «مليت» برای نفی آن!

می‌دانم که عنوان مقاله پیچیده است، لذا از خواننده درخواست دارم صبر کند.

​مشکل حقیقی ایران کجاست؟

از نگاه سطحی‌نگران بحران ایران در چالش میان نخبگان حاکم و نظام جهانی نوین به خصوص غربی آن وجود دارد.

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای