یوسف البنیان

 یوسف البنیان

-رئیس گروه کار سعودیB20 و نماینده بخش خصوص در گروه بیست

-معاون و رئیس اجرایی شرکت «سابک»

Writer Articles

اهمیت داشتن روحیه رهبری جهانی در پادشاهی

بیست سال پیش مجموعه‌ای از بحران‌ها در بازارهای کشورهای درحال توسعه روی داد و همان زمان نیاز به گسترش

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای