خليج شورای همکاری خليج در حال آماده شدن برای نقش استراتژیک بیشتر در سال 2024

شورای همکاری خليج در حال آماده شدن برای نقش استراتژیک بیشتر در سال 2024

در طول سال 2023، شورای همکاری و کشورهای عضو آن به صورت جداگانه، در دل طوفان بودند و انتظار می‌رود که وضع در سال 2024 به همین منوال ادامه یابد. این نقشی غیرعادی برای شورا است که در گذشته ترجیح می داد در سکوت و به دور از نگاهها کار کند. برخی از تغییرات از خارج به وجود آمد، زیرا انتظارات شرکای بین‌المللی و منطقه‌ای آن در مورد توانایی اش برای حرکت و نفوذ، پس از رویدادها و فعاليتهای متوالی که در آن کشورهای شورای همکاری خلیج - به شكل گروهی یا فردی - نقش موفق و تأثیرگذاری داشتند، افزایش یافت.

د. عبد العزيز حمد العويشق