ضرورت شفافيت ... برای رسیدن به آشتی همه جانبه

قبل از به عهده گرفتن مسئولیت ملی نخست وزیرى جمهوری عراق، سئوالات بسیاری را به یاد آوردم که از زمان خروج اجباری به تبعید تا بازگشتم

عراق بین حکومت سیاسی و حکومت اداری 

صبح روز 9 آوریل 2020، در مسیرم به کاخ السلام، برای دریافت نامه مأموریت خود برای ریاست دولت فدرال عراق، از جناب برهم صالح، رئیس جمهوری و با مشارکت برادران مسئول،