جاناتان هارگریوز

جاناتان هارگریوز

فرستاده ویژه بريتانيا در امور سوریه 

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای