تدروس ادهانوم

تدروس ادهانوم

 مدیرکل سازمان جهانی بهداشت

Writer Articles

برای شکست کرونا دیرنیست

یک میلیون انسان زندگی خود را براثر «کووید-19» از دست دادند و هنوز هم تعداد بیشماری زیر فشار این مصیب

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای