بدر بن عبد الله بن فرحان

بدر بن عبد الله بن فرحان

وزير فرهنگ سعودی

Writer Articles

کاشت آموزش... برداشت فرهنگ

همیشه آموزش به مثابه دانه‌ای برای هر برداشت فرهنگی بوده است، ائتلاف محکم و متین میان این دو از لوزام

در روز زبان جاودان ما؛ چالش‌ها و امید

پادشاهی عربی سعودی از جایگاه مسئولیت تمدنی، تاریخی و فرهنگی خود به عنوان درآغوش گیرنده و حافظ زبان ع

2020... سال خط عربی

با توجه به مسئولیت تاریخی پادشاهی عربی سعودی در حفظ و تقویت فرهنگ عربی  به عنوان مرکز تمدن عربی

شریک توانای ما که بسیار کارها از او ساخته است

از سال‌های بسیار نقش بخش غیرانتفاعی در سعودی مورد مناقشات بسیاری در میان بخش‌های مرتبط قرار دارد همچ

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای