بدر بن عبد الله بن فرحان

بدر بن عبد الله بن فرحان

وزير فرهنگ سعودی

Writer Articles

2020... سال خط عربی

با توجه به مسئولیت تاریخی پادشاهی عربی سعودی در حفظ و تقویت فرهنگ عربی  به عنوان مرکز تمدن عربی

شریک توانای ما که بسیار کارها از او ساخته است

از سال‌های بسیار نقش بخش غیرانتفاعی در سعودی مورد مناقشات بسیاری در میان بخش‌های مرتبط قرار دارد همچ

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای