زاهی حواس

زاهی حواس

 وزیرمشاور سابق درامور آثار باستانی مصر و مدیر آثار جیزه

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای