زاهی حواس

زاهی حواس

دکترزاهی حواس وزیرمشاور سابق درامور آثار باستانی مصر و مدیر آثار جیزه

Writer Articles

داستان ستون‌هایی که درنیل غرق شدند

شنزارها، میان خانه‌ها و آب‌های مدیترانه را به دنبال آثارمی‌کاویم، اما هیچ کسی تصور نمی‌کرد ممکن است

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای